Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2 lipca 2020, Justyna Opoka

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Instrumentem Tarczy Antykryzysowej, który ma na celu wspomóc mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedsiębiorcy, którzy w wyniku COVID-19 odnotowali spadek obrotów, moją ubiegać się o tę formę wsparcia w stanie epidemiologicznym.

Na czym to polega?

Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca itrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Czas pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może wynosić maksymalnie 20%, nie więcej niż do pół etatu. Wynagrodzenie pracownika, któremu został obniżony czas pracy może być dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy ww. wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przestój ekonomiczny

Warunkiem ustawowym uprawniającym do uzyskania świadczenia w postaci przestoju ekonomicznego jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartały 2019 r. oraz spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, zawieranym przez pracodawcę oraz organizacje związkowe, przedstawicieli pracowników. Kopię porozumienia należy przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Wnioski należy składać do wojewódzkich urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę podmiotu, załączając kopię pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy, o ile zostało udzielone.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *