Kredytobiorco! Zmiany w przepisach, które niekorzystnie wpłyną na sytuację konsumentów w polskich sądach
6 sierpnia 2019, Justyna Opoka

Kredytobiorco! Zmiany w przepisach, które niekorzystnie wpłyną na sytuację konsumentów w polskich sądach

W ciągu 14 dni od wejścia ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego ulegnie podwyższeniu opłata za zawezwanie do próby ugodowej oraz maksymalny wpis od pozwu.

W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te nastąpią w ciągu 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami jakie wejdą w życie w ciągu 14 dni po udostępnieniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Według nowych przepisów opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej (czyli przerwanie biegu przedawnienia), będzie obliczana od wartości przedmiotu sporu. Co to oznacza? W przypadku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z bankiem, wysokość opłaty jaką będziemy musieli uiścić w sądzie wynosić będzie każdorazowo 1/5 opłaty, jaka byłaby pobrana w przypadku wniesienia pozwu (ustawowo jest to 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 1 000 zł). Dla przykładu: wysokość naszego kredytu to 300 000 zł, 5% naszego roszczenia to 15 000 zł, a 1/5 z 5% to kwota 3 000 zł. Opłata sądowa od roszczenia nie może przekroczyć 1 000 zł, a więc każda osoba która ma kredyt CHF w wysokości powyżej 100 000 zł, będzie zmuszona zapłacić w sądzie 1 000 zł wnosząc o zawezwanie do próby ugodowej z bankiem (przerwanie biegu przedawnienia).

Dotychczas w przypadku naszych umów gdy roszczenie wynosiło pow. 10 tys. PLN opłatę za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej uiszczało się na podstawie Art. 24. Ust. 1 pkt 5. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wynosiła ona 300 zł. Oznacza to, że opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wynosić będzie w większości przypadków nie 300 zł, a 1 000 zł.


Obecnie zmiany w Ustawie o kosztach sądowych wyglądają następująco:
w art. 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu:
1) spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym;
2) w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 50537 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.”,
b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.”;
Gdzie ust. 3 wygląda tak:
Piątą część opłaty pobiera się od:
1) interwencji ubocznej;
2) zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W związku z tym obecnie ci którzy zastanawiali się czy skorzystać z zawezwania do próby ugodowej przed złożeniem pozwu musza szykować się na podwyżkę opłaty z 300 do nawet 1000 zł.

Kredytobiorco!

Jeżeli interesuje Cię przerwanie biegu przedawnienia się rat Twojego kredytu frankowego, skontaktuj się z nami – z pewnością wskażemy Ci jakie kroki należy podjąć oraz przekierujemy do prawników specjalizujących się w prawie bankowym, w tym w sporach sądowych dotyczących tych roszczeń. Pomożemy Ci zdążyć przed zmianami, które zaraz wejdą w życie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *