Upadłość konsumencka
9 lipca 2020, Justyna Opoka

Upadłość konsumencka

Jeszcze parę lat temu niemożliwe było ogłoszenie upadłości, z powodu braku posiadania majątku przez dłużników. W latach 2015/2016 została jednak rozszerzona mocno możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na bazie tamtych przepisów, które obowiązywały do marca obecnego roku, upadłość konsumencka była dostępna dla tych osób, które nie doprowadziły do swojej niewypłacalności w sposób celowy lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Sąd badał, czy doprowadzenie do upadłości było zawinione przez dłużnika, czy mógł podjąć jakieś kroki, które mogły doprowadzić do jego wypłacalności.

Przepisy, które weszły w dniu 24 marca 2020 roku (ustawa została ogłoszona w roku ubiegłym), zmieniają dotychczasowe zasady. Przed zmianą upadłość była możliwa dla osób, które w stan niewypłacalności wpadły nieumyślnie. Na chwilę obecną postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest potwierdzeniem faktu, że niewypłacalność dłużnika występuje. Na dzień dzisiejszy sąd bada, czy niewypłacalność ma miejsce, czy też nie.

Przed zmianą przepisów sąd oddalał wnioski jeżeli dłużnik do upadłości doprowadził w sposób celowy lub w wyniku rażącego niedbalstwa, nierozsądnego zaciągania zobowiązań. Na obecną chwilę to czy doszło do niewypłacalności z winy dłużnika, czy też nie, będzie oceniane w toku postępowania już po ogłoszeniu upadłości. Wskazanie winy dłużnika, bądź niezawinionego działania będzie miało wpływ na długość planu spłaty wierzycieli.

Na chwilę obecną zmiana przepisów doprowadziła do uproszczenia postępowania upadłościowego. Sąd szybciej wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wierzyciele mają większy wpływ na to postępowanie.

Upadłość konsumencka to nic innego niż postępowanie sądowe. Dotyczy ono osób fizycznych, co wiąże się z tym że osoba która jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie może zostać uznana za konsumenta). Sąd bada sytuację na dzień złożenia wniosku.

W przypadku osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą i w jej wyniku powstało zadłużenie i stało się to przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd uwzględni taki wniosek i może ogłosić upadłość dłużnika. Upadłość dotyczy wszystkich długów, które zostały zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku.

Sąd ogłosi upadłość jeżeli ktoś umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności. Skutkiem jednak będzie inne traktowanie przez sąd przy ustalaniu czasu i sposobu planu spłaty wierzycieli. Sąd ustali czy wina była po stronie dłużnika, czy nie. Sąd będzie badał wszystkie okoliczności tj. choroba, lock down i ograniczona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z tego tytułu i inne. Sąd nie powinien mieć wątpliwości jeżeli osoba nabędzie długi w związku z postępowaniem spadkowym. Nowelizacja przepisów która weszła w życie spowodowała, że zostało złożone wiele więcej wniosków o ogłoszenie upadłości niż na wcześniejszych etapach. Szanse są bardzo duże, ale trzeba się skupić na późniejszym etapie – plan spłaty wierzycieli, spłata ich, całe postepowanie.

Jak wszcząć sprawę?

  1. Ustalenie jaki majątek posiadamy i jakie są zobowiązania. (pomoc np. bank z prośbą o informację jacy komornicy prowadzą postępowanie, w księdze wieczystej, udać się do komornika i zajrzeć do akt sprawy, jaka jest suma zaległości, z czego wynika zadłużenie z którego jest)
  2. Złożenie wniosku – formularz urzędowy, kwota 30 zł (opłata od wniosku).
  3. Jeżeli składamy wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, to trzeba uiścić opłatę od pełnomocnictwa skarbowego 17 zł.

Może być sytuacja, że wierzyciel składa wniosek o upadłość konsumencką dłużnika jeżeli ma w tym interes. To sąd decyduje czy i w jakim zakresie trzeba spłacać wierzycieli, sąd wskazuje jak długi będzie plan spłaty wierzycieli. Jeżeli wina leży po stronie konsumenta (dłużnika) w zakresie zawinionym, w zależności od tego jaki jest poziom tej winy, sąd ustala plan spłaty wierzycieli nawet do 7 lat.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *