Wygranych spraw ciąg dalszy – Sąd Okręgowy w Gdańsku
8 sierpnia 2019, Justyna Opoka

Wygranych spraw ciąg dalszy – Sąd Okręgowy w Gdańsku

XV C 694/18 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

 

18 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo banku przeciwko kredytobiorcom o zapłatę 537 564,30 zł oraz odsetek od opóźnienia w spłacie wraz z kosztami zastępstwa procesowego.
Kredyt zawarty był 29 grudnia 2005 roku, indeksowany do franka szwajcarskiego, na okres 30 lat. Powód wypowiedział umowę kredytu hipotecznego pozwanej z powodu nie spłacania rat w ustalonej wysokości i terminach i postawił całą należność w stan wymagalności. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Pozwani zaprzeczyli, jakoby powód był wierzycielem rzeczowym wpisanym w księdze wieczystej na ich nieruchomości, ponieważ REGON i NIP były inne. Ponadto powodowie wprost wskazali, że nie widzieli regulaminu kredytu, ich umowa była sprzeczna z przepisami prawa bankowego, a w związku z zawartymi w umowie klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi) w rzeczywistości nadpłacili kredyt, a wyliczenia banku są niezgodne ze stanem faktycznym.
Strona pozwana podniosła skutecznie na zarzut nieważności umowy, w związku z wadliwym sformułowaniem zapisów w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego CHF. Sąd wskazał, że nie jest możliwe ustalenie przez sąd mechanizmu „godziwej marży” i uzupełnienia umowy kredytowej w tym zakresie, a także nie jest możliwe zastąpienie klauzul abuzywnych średnim kursem NBP. Bank niewłaściwie określił wysokość kredytu oddanego do dyspozycji kredytobiorcy, gdyż kwota kredytu powinna być wyraźnie oznaczona w umowie. Zapisy w umowie zostały tak skonstruowane, że pozwana nie była w stanie poznać kursu przeliczenia własnego kredytu. Skoro bank miał określić wysokość kredytu do wypłaty według kursu waluty w dniu wypłaty środków, co było niemożliwe do oszacowania, bank nie był w stanie wskazać kwoty zadłużenia kredytobiorcy. Skoro główne warunki umowy tj. wysokość kwoty kredytu, wysokość rat, sposób kształtowania kursu walutowego są dotknięte nieważnością, to całe roszczenie powoda jest nieważne, nieudowodnione co do wysokości, ponieważ występuje niezgodność z przepisami ustawy. Umowa kredytu była zawarta w polskim złotym, a jedynie mechanizm spłaty był związany z walutą obcą.
Powyższa argumentacja była wystarczając

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *