Zleceniobiorco! Świadczenie postojowe? – Tarcza antykryzysowa
18 czerwca 2020, Justyna Opoka

Zleceniobiorco! Świadczenie postojowe? – Tarcza antykryzysowa

Jesteś zatrudniony na umowę zlecenie (cywilnoprawną) i na wskutek COVID-19 nie wykonujesz swojej pracy? Przysługuje Ci forma wsparcia ze strony rządu w postaci świadczenia postojowego!

Kto może się ubiegać o wsparcie finansowe w tym zakresie?

  • osoby zatrudnione na umowę zlecenie, która została podpisana przed dniem 1.04.2020 r.,
  • przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej nie był w miesiącu poprzedzającym w którym został złożony wniosek wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (I kwartał 2020 r. było to 5 331,47 zł).

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, których umowa trwa oraz takich przypadków, w których umowa się zakończyła. Tą formą wsparcia finansowego mogą zostać objęci studenci i uczniowie, którzy pracują na umowę zlecenie.

FINANSE

Wysokość świadczenia postojowego przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w wysokości 2 080, 00 zł (80% z kwoty 2 600 zł).

WNIOSEK

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego należy złożyć do ZUS w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii!

Czyli wniosek możemy składać w każdym momencie, jeśli tylko spełniamy warunki wskazane powyżej.

Zleceniobiorcy mogą złożyć ten wniosek za pośrednictwem pracodawcy, który ma za zadanie potwierdzić zatrudnienie.

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną u kilku pracodawców, o świadczenie postojowe musi wystąpić każdy pracodawca osobno!

WYPŁATA LUB ODMOWA

Wypłata świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, czyli na rachunek bankowy wskazany w dokumentach aplikacyjnych. Po rozpatrzeniu przez ZUS wniosku pozytywnie, przekazywane są środki na rachunek bankowy zleceniobiorcy. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, zostanie wydana decyzja, od której będzie przysługiwało odwołanie do właściwego sądu na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *