STATUT
Fundacji Pomocy Prawnej GRYF Profesjonaliści

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

„Fundacja Pomocy Prawnej GRYF Profesjonaliści”, zwana dalej „Fundacją”, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, została ustanowiona przez fundatora, GRYF Profesjonaliści Sp. z o.o. w Policach, aktem notarialnym z dnia 28.02.2018 r., repertorium A nr 1508/2018, sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Sawińskiego, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 42/10.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego Statutu.
Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Pomocy Prawnej GRYF Profesjonaliści”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który – podobnie jak nazwa fundacji – podlega ochronie prawnej.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Terenem działania fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać poza jej granicami.
3. Fundacja ma prawo do powoływania oddziałów. Oddział powołuje Fundator, określając jego statut. Oddział jest podległy Fundacji.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

1. Celem Fundacji jest:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu osób z niepełnosprawnościami oraz osób potrzebujących,
b) organizowanie, rozwijanie i świadczenie pomocy prawnej, w tym pro bono,
c) upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących, a także osób słabszych oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
e) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji i prezentacji,
f) prowadzenie poradnictwa internetowego,
g) konsultacje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej dotyczącymi obowiązującego systemu prawnego oraz nowych unormowań,
h) opracowywanie analiz prawnych, raportów i ekspertyz, przygotowywanie opinii prawnych, opiniowanie aktów prawnych,
i) monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących, a także osób słabszych i ich stosowania,
j) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji oraz inicjatyw prospołecznych na rzecz poprawy sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących, a także osób słabszych,
k) przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, promowania zasad równości i niedyskryminacji,
l) podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
m) prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych, dyskryminowanych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych kulturowo, społecznie lub gospodarczo, cudzoziemców, klientów instytucji finansowych, lokatorów lokalu komunalnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych itp. itd.),
n) prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy prawniczej,
o) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
p) współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami publicznymi Polski i innych Państw, organami Unii Europejskiej,
q) wspieranie wolontariatu,
r) wspieranie oraz propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji, jako metody rozwiązywania sporów,
s) występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej, organami państwowymi, organami sądowymi (sądy powszechne, administracyjne, wojskowe, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny), Policji i innych służb mundurowych, prokuratury w sprawach objętych celami statutowymi,
2. Ponadto celem Fundacji jest działanie w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
8) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638);
9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
21) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
22) promocji i organizacji wolontariatu;
23) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203);
26) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 8

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:
a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
b) organizowanie nieodpłatnej informacji prawnej, w tym między innymi świadczenie bezpłatnej informacji prawnej osobom słabszym, w tym niepełnoprawnym, konsumentom, cudzoziemcom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, klientom instytucji finansowych, lokatorom mieszkań komunalnych,
c) upowszechnianie wiedzy na temat prawa,
d) uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w szczególności w edukacji prawnej;
e) współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
f) prowadzenie studiów nad prawem;
g) współpracę z samorządami zawodów prawniczych;
h) propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych;
i) wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej, w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
j) udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych w szczególności: rodzinnych i uzależnień młodzieży od środków odurzających;
k) świadczenie pomocy społecznej;
l) wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów;
m) monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania;
n) prowadzenie poradnictwa prawnego dedykowanego osobom słabszym, w tym niepełnoprawnym, konsumentom, cudzoziemcom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, klientom instytucji finansowych, lokatorom mieszkań komunalnych,
o) utrzymywanie kontaktów z samorządowymi i państwowymi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami rodzinnymi i ośrodkami uzależnień;
p) współpracę z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej;
q) fundowanie stypendiów;
r) współpracę z organizacjami pozarządowymi;
s) wspieranie materialne organizacji pozarządowych;
t) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
u) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
w) prowadzenie akcji informacyjnych;
x) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;
y) organizowanie seminariów, konferencji i wykładów.
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana jest przez:
a) prowadzenie działalności wydawniczej;
b) organizowanie kursów i szkoleń,
c) przygotowywanie raportów i studiów na temat obowiązującego prawa i praktyki jego stosowania;
d) organizowanie staży zawodowych, praktyk i pracy sezonowej w kraju na terenie państw Unii Europejskiej,
e) przygotowywanie pism procesowych w sprawach, w których Fundacja nie jest stroną lub nie reprezentuje strony postępowania.
4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie przeznaczana na działalność pożytku publicznego

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§ 11

W Fundacji obowiązuje:
a) zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

1. W statucie Fundacji przewidziany jest kolegialny organ kontroli i nadzoru (Rada Fundacji), odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie tego organu:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Organ kontroli i nadzoru, o którym mowa w ust. 1., formuje się z chwilą powołania jego członków. Do tego czasu w Fundacji działa wyłącznie organ zarządzający.
3. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

A. Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
2. Składa się od dwóch do sześciu osób, w tym z Przewodniczącego, powołanych na czas nieokreślony, przez Fundatora. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a) z chwilą śmierci,
b) z chwilą stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądowym utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) z chwilą rezygnacji członka,
d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członek Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora, co skutkuje wygaśnięciem mandatu.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
5. Na miejsce brakującego członka Rady, nowego powołuje Fundator.
6. Rada zbiera się co najmniej raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
7. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
8. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
9. W posiedzeniu Rady, z głosem doradczym, może uczestniczyć Zarząd Fundacji lub jego przedstawiciel, a także Fundator.
10. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną, tj. poprzez wiadomość e-mail).
11. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku Rady dwuosobowej, uchwały zapadają jednomyślnie.
12. W przypadku parzystej ilości członków Rady, większej od dwóch, przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
13. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Rada nie jest uprawniona do reprezentowania Fundacji.
14. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są niezależnie od ilości osób obecnych, pod warunkiem, że wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni, tj. mailem, telefonicznie lub za pomocą listów poleconych.
15. Do zadań Rady należy w szczególności:
– wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
– zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji
– nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, działalności statutowej Fundacji,
– kontrola gospodarki finansowej Fundacji
– przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji,
– przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
– wyznaczenie pełnomocnika do zawierania w imieniu fundacji umów z członkami zarządu,
– wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych przez Zarząd.
16. W skład Rady Fundacji wchodzą:
a) Krzysztof Ocalewski – Przewodniczący Rady Fundacji,
b) Sylwester Maria Kasprzewski – Członek Rady Fundacji.

B. Zarząd Fundacji

§ 15

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, powołanych i odwoływanych przez Fundatora. 2. Mandat członka Zarządu wygasa:
a) z chwilą śmierci,
b) z chwilą utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) z chwilą rezygnacji członka,
d) z chwilą odwołania członka.
3. Pierwszy członek Zarządu jest Prezesem Fundacji. W przypadku powołania więcej niż jednego członka, wskazuje się członka piastującego funkcję Prezesa Fundacji.

§ 17

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego powołanego składu. W przypadku Zarządu trzyosobowego wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
2. W przypadku zarządu co najmniej dwuosobowego, formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

§ 18

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnieni są:
a) Prezes Fundacji – jednoosobowo,
b) pozostali członkowie Zarządu – co najmniej dwóch członków zarządu występujących łącznie.
2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

§ 19

W pierwszy skład Zarządu wchodzą:
1. Alfred Żemier – Prezes Fundacji.

§ 20

1. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany wyłącznie przez Fundatora.
2. Fundator lub Zarząd Fundacji, po wyrażeniu zgody przez Fundatora co do osoby, może powołać indywidualnie oznaczonego Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Fundatora.
3. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele.
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
d) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji.
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
f) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
g) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.
h) przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich działania.
i) przedstawianie, na żądanie właściwego ministra, sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 22

Zarząd Fundacji w składzie większym niż jeden członek, podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy Prezes Fundacji. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o jego miejscu i terminie telefonicznie, poprzez maila lub listem poleconym. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 23

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Fundacji.
2. Rada Fundacji może w każdym czasie zgłosić sprzeciw w stosunku do uchwały Zarządu.

§ 24

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji, zatwierdzonymi przez Radę Fundacji.

§ 25

Każdy członek Zarządu Fundacji jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

§ 26

Do obowiązków i kompetencji Fundatora należy:
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji,
– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, chyba że jest jego członkiem – wtedy kompetencje te należą do Rady Fundacji,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji, chyba że jest członkiem Zarządu – wtedy kompetencje te należą do Rady Fundacji.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 27

1. Fundator na realizację celów statutowych przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych), która to kwota stanowi fundusz założycielski Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 28

1. Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:
– darowizn, spadków i zapisów,
– subwencji,
– aukcji i kwest oraz imprez publicznych i prywatnych oraz zbiórek,
– majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
– festiwali, konkursów oraz licytacji,
– nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
– świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 KC,
– odsetek bankowych i lokat,
– innych dozwolonych prawem źródeł,
– dochody z odpłatnej działalności statutowej.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd, po uzyskaniu zgody Fundatora, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

§ 29

1. W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja.
2. O przeznaczeniu tych środków decyduje Fundator, a w razie jego braku, Zarząd Fundacji, zachowując w tym zakresie postanowienia ustawy o fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami).

§ 30

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział V
Tytuły honorowe

§ 31

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 1.000 Euro (tysiąc Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku lub w kasie Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Donatora Fundacji”.
2. Tytuł „Donatora Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy “Zasłużony/a dla Fundacji”.
4. Poza tytułem „Donator Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 33

Zmiany Statutu może dokonać:
a) Fundator lub upoważniona przez niego osoba.
b) Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji wyrażoną na piśmie, z określeniem zakresu zmian.

§ 34

1. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.
2. Fundator uprawniony jest do zmiany zarówno Statutu Fundacji, jak i zmiany celów Fundacji.
3. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 35

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Fundatora.
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Zarząd.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
5. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.
6. W przypadku śmierci Fundatora, względnie w przypadku długotrwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania decyzje o dalszym działaniu Fundacji lub o jej likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, a w razie jego braku, Rada Fundacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 36

1. Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

§ 37

1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Fundator.

§ 38

1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Szczecin, dn. 28.02.2018 r.

Alfred Żemier – członek Zarząd GRYF Profesjonaliści Sp. z o.o.
Krzysztof Ocalewski – Prezes Zarządu GRYF Profesjonaliści Sp. z o.o.

Design: panimarta.pl
Ikony: Freepik z www.flaticon.com